еИнфo
No10 - Февруари 2014


Превземи PDF 

Содржина

Поддршка за усвојувањето на GS1 Стандардите


HL7 го поддржува GS1


GS1-Користењето на SMS за автентификација на лековите мора да биде според глобални стандарди


GS1 Здравство добитници на Way-Paver наградата


Новости од светот

Новости од светот

       GS1 Австралија и NEHTA го пуштија во употреба GS1 Recallnet Healthcare

 

   Во септември 2013 година, GS1 Австралија во соработка со NEHTA (National E-Health Transition Authority) официјално го пуштија во употреба GS1 Recallnet Healthcare, електронски менаџмент систем за нотификации за отповикување на терапевтски производи.

 

   GS1 Recallnet Healthcare е електронски портал дизајниран да ја подобри безбедноста на пациентите со објавување на нотификации за отповикување на производите. Со овој систем за нотификации при отповикување се подобрува безбедноста на пациентите и се обезбедува поголема брзина, ефикасност и точност на процесот за отповикување на терапевтските производи.

 

   Освен поддршка од NEHTA, овој систем бил поддржан и од Администрацијата за терапевтски производи (TGA – Therapeutic Goods Administration), државните и федералните здравствени институции, како и голем број набавувачи на медицински помагала и лекови.

 

   Производителите, набавувачите, фармацевтските трговци на големо, дистрибутерите, здравствените установи, аптеките, болниците и владините агенции ќе можат да го употребуваат GS1 Recallnet Healthcare за:

“Со посветувањето на една програма за стан-дардизација, австрали-ските здравствени ор-ганизации ќе осигураат поефикасен, побрз и поконзистентен процес на отповикување на производите.”

Peter Fleming,
Главен извршен директор на NEHTA

 

 • подобрување на сигурноста на пациентот и здравствената установа, како и квалитетот на негата
 • намалување на грешките при спроведување на отповикување на производите
 • намалување на грешките, забуната и повторната преработка
 • намалување на времето и напорот за да се спроведе отповикувањето
 • зголемена видливост на напредувањето (прогресот) на отповикувањето и ефикасноста низ целиот дистрибутивен синџир
 • овозможување автоматско издавање на извештаи на TGA
 • намалување на ризиците и трошоците поврзани со отповикувањето на производите

 

   Maria Jose Sanchez и Dr. Maximiliano Derecho, претставници на ANMAT, потврдија де-ка бројот на трансак-ции во рамките на ANMAT достигна 75 милиони, односно дека повеќе од 240 производители и 8000 аптеки, како и 450 дистрибутери секојдневно ги регистрираат дневните трансакции на прием и излез на фармацевтските производи, со што се овозможила целосна следливост на секој од лековите во дистрибутивниот синџир. Dr. Luciano Di Cesare, извршниот директор на INSSJP-PAMI нагласил дека овој систем е основата за имплементирање на електронски рецепти за лековите.

ЕУ – Засегнатите субјекти започнуваат со имплементација на Европскиот систем за верификација на лековите

 

   Како еден од новите чекори во борбата против фалсификат лековите, Европската Федерација на Фармацевтските Индустрии и Асоцијации - EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) потпиша 5-годишен договор со IT сервис провајдерот Solidsoft за имплементација на Европскиот систем за верификација на лековите (EMSV - European Medicines Verification System). Основниот принцип на кој што се базира EMSV e секое пакувања на лек да биде проверено поединечно пред да му се даде на пациентот за да се осигура дека пациентот го добил вистинскиот производ. Системот ќе го поддржи користењето на GS1 стандардите (GS1 DataMatrix во кој се содржи GTIN-от, датум на употреба, batch/lot број и сериски број) и PPN (Pharmacy-Product -Number).

 

“Известувањето означува значаен камен темелник во развојот на заеднички Европски систем за ефикасна борба против фалсификувани лекови. Безбедноста на пациентите е клучна за EFPIА. Тоа е причината зошто проактивно се инвестира во градењето на првите елементи на системот за верификација на лековите во Европа. Во соработка со владите во Европа, ние имаме намера да имплементираме сигурен, евтин и моќен систем.”

Dаve Ricks,
Претседател на Lilly Bio-Medicines и член на EFPIA

 

   Иако сеуште во фаза на формирање, посебна непрофитна организација European Medicines Verification Organisation (EMVO) ќе биде одговорна за работата и имплементацијата на системот.

   

   Зошто е потребен овој систем?

 

 

  Фалсификуваните лекови претставуваат сериозна опасност за јавното здравство. Приближно 30 милиони фалсификат лекови биле откриени во рамките на Европската Унија во 2011 година. Ризикот би бил непроценлив доколку овие лекови стигнале до рацете на пациентите.

 

    За да се избегне овој ризик и да се заштити безбедноста на пациентите, засегнатите субјекти започнаа со креирање и имплементација на заеднички европски верификациски систем за лековите.

 

   
 • Системот осигурува дека пациентите ќе имаат пристап само до безбедни лекарства
  Од 2010 година се започна со планирање и развој на интероперабилен и скалабилен систем за верификација на лековите. Тој ги препознава интернационално прифатените 2D бар кодови (GS1 DataMatrix) и овозможува автентификација на лековите на местото на продажба. Овој систем ја зајакнува довербата кај пациентите и ја подобрува услугата која ја нуди фармацевтот на своите клиенти.

 • Системот ги задоволува строгите барања на сите корисници
  Ова софтверско решение ја зголемува сигурноста и лесно се интегрира во постоечките системи во аптеките. Организацијата која го развива системот е непрофитабилна, што и дозволува доволно флексибилност да создаде евтин шаблон на кој што ќе може да биде прифатен од националните здравствени системи или ќе биде основа за креирање на сопствен нивен верификациски систем за лекови. Во системот се детектираат производите со изминат рок, кои што потоа треба да се отповикаат согласно ЕУ регулативата за фалсификувани лекови.

 • Системот е развиен од експерти во здравствениот дистрибутивен синџир
  Системот се развива преку континуирана соработка меѓу засегнатите субјекти

 

    Организацијата која е одговорна за системот соработува со владините тела, но и со крајните пациенти со цел да се осигура дека системот ќе одговори ефективно на барањата на сите корисници и ќе ги заштити податоците за пациентите на сите нивоа.

 

Последниот извештај на NHS упатува на задолжително користење на GS1 Стандардите

 

  


Целта на новата програма е NHS да заштеди £1.5 милијарди до 2015-16 година
 

   Министерството за здравство во Велика Британија објави извештај кој што укажува на целите за подобрување на националниот систем за здравствени услуги (NHS). Во извештајот издаден во август 2013 година министерот за здравство др. Dan Poulter, укажа на начините да се заштедат повеќе пари и да се поддржи економскиот развој со промена на начинот на кој што се прават нарачките и се води бизнисот.

 

    Достапноста до квалитетни информации е најзначајна за овозможување на сигурни и ефикасни здравствени услуги на NHS. Според планот, воведувањето на поефикасни процеси и подобрени врски ќе обезбеди повисок квалитет на информациите кои се разменуваат во дистрибутивниот синџир. Со цел да се постигне тоа, потребно е воведување на стандарди за податоците. Една од четирите клучни иницијативи на програмата е да се “подобри податочната транспарентност и квалитетот на податоците.”

 

    Главниот “градежен блок” за подобрување на податоците на подолг период е прифаќањето на GS1 како стандард за кодирање во рамките на дистрибутивниот синџир меѓу NHS и набавувачите.

 

    Одлуката да се избере GS1 стандардите бил базиран на McKinsey извештајот, според кој е утврдено дека NHS може да заштеди помеѓу £3 и £5 милиони за 600 болници.

 

     Имплементацијата на GS1 стандардите во системите за набавка и комерцијалните системи во NHS организацијата и кај набавувачите треба да овозможи информациите да се разменуваат слободно и да се обезбеди поголема интероперабилност и намалување на грешки.