Глобален број на трговска единица (GTIN)

Глобалениот број на трговска единица (GTIN) се користи од компаниите за уникатна идентификација на своите трговски продукти. GS1 ги дефинира трговските продукти како продукти или сервиси кои имаат цена, може да се нарачаат и да се наплатат на било кое продажно место во рамките на синџирот на снабдување.

Видете како GTIN клучот функционира

Имате прашања?