Ценовник на GS1 Македонија

Висина на пристапнината, членарината и надоместок за користење на GS1 број во GS1 Македонија:

Категорија на членки Капацитет на баркодирање /Артикли/ Пристапнина
Без ДДВ 18%
Членарина
Без ДДВ
Надомест за GS1 број
Без ДДВ
Надомест со
18% ДДВ
Вкупно
(3+4+6)
1 2 3 4 5 6 7
Членки без GS1 број  -  15,000 4,500 -   19,500
Членки со GS1-13 број 10  15,000 4,500 610 720 20,220
100 15,000 4,500 3,500 4,130 23,630
1,000 15,000 4,500 8,500 10,030 29,530
10,000 15,000 4,500 15,500 18,290 37,790
100,000 15,000 4,500 22,500 26,550 46,050
Членки со GS1-8 број По артикал -   2,200 2,620 2,620

Висина на надоместокот за користење на GLN број во GS1 Македонија:

Капацитет на GLN броеви Надомест за GLN број
Без ДДВ
ДДВ 18% Вкупно
(2+3)
1 2 3 4
1,271 229 1,500
10 11,500 2,070 13,570
100 21,000 3,780 24,780
1,000 30,000 5,400 35,400
10,000 60,000 10,800 70,800
100,000 100,000 18,000 118,000

Услуги поврзани со користењето на GS1 бројот:

Ред. бр. Опис на услугата Износ
Без ДДВ
Вкупен износ со 18% ДДВ
1. Преотстапување на GS1 број  8,000  9,440 
2. Изработка на повеќе примероци на оригиналната плакета за акредитација (по примерок) 200 236
3. Изработка на повеќе примероци на оригиналната плакета за акредитација со рамка (по примерок) 750 885
4. Дупликат решение за доделен единствен матичен GS1 број 620 732
5. Реактивирање на GS1 бројот 30,000 (без ДДВ)

Ценовник за користење на софтверска апликација за генерирање на логистичка етикета и GS1-128 бар код

Ред. бр. Назив на услугата Износ на услугата во мкд Износ на ДДВ 18% Вкупен износ со ДДВ 18%
1. Основен пакет 7.000,00 1.260,00 8.260,00
2. Премиум пакет 12.000,00 2.160,00 14.160,00

Ценовник за верификација на квалитет на GS1 бар кодовите

Ред. бр. Назив на услугата Износ на услугата во мкд Износ на ДДВ 18% Вкупен износ со ДДВ 18%
1. Верификација на квалитет на еден (1) GS1 бар код (EAN-13, EAN-8) 500,00 90,00 590,00
2. Верификација на квалитет на три (3) GS1 бар кода (EAN-13, EAN-8) 889,00 160,00 1.050,00
3. Верификација на квалитет на пет (5) GS1 бар кода (EAN-13, EAN-8) 1.025,00 185,00 1.210,00
4. Верификација на квалитет на десет (10) GS1 бар кода (EAN-13, EAN-8) 1.779,00 320,00 2.100,00
5. Верификација на квалитет на GS1 -128, GS1 DataBar и GS1 DataMatrix 1.220,00 220,00 1.440,00
6. Верификација на квалитет на GS1 логистичка етикета 3.000,00 540,00 3.540,00

Консалтинг услуги и специјалистички курсеви

Ред. бр. Опис на услугата Износ
без ДДВ
Вкупен износ 18% ДДВ
1. Консалтинг услуга во седиштето на GS1 Maкедонија 3,000 3,540
2. Консалтинг услуга во седиштето на фирмата со оддалеченост од GS1 Maкедонија до 20 km 3,750 4,425
3. Консалтинг услуга во седиштето на фирмата со оддалеченост од GS1 Maкедонија од 20 -100 km 4,000 4,720
4. Консалтинг услуга во седиштето на фирмата со оддалеченост од GS1 Maкедонија над 100 km 5,000 5,900
5. Консалтинг услуга во седиштето на GS1 Maкедонија за нечленки 6,000 7,080
6. Консалтинг услуга во седиштето на фирмата со оддалеченост од GS1 Maкедонија до 20 km за нечленки 7,500 8,850
7. Консалтинг услуга во седиштето на фирмата со оддалеченост од GS1 Македонија од 20-100 km за нечленки 8,000 9,440
8. Консалтинг услуга во седиштето на фирмата со оддалеченост од GS1 Maкедонија над 100 km за нечленки 10,000 11,800