Глобален број на индивидуално средство (GIAI)

Глобалниот број на индивидуално средство (GIAI) е еден од двата GS1 идентификациони клучеви за идентификација на средства. Компаниите можат да го користат GIAI на било кое средство кое сакаат да го идентификуваат уникатно и да управуваат со истото. Ова средство може да биде компјутер, биро, возило, дел од транспортна опрема или дел...ова се само неколку примери од можните примени. .

Видете како GIAI клучот функционира

Имате прашања?